Paese e Territorio

sa bidda

A 17 chilometrus de Casteddu, a 82 metrus impitzus de su mari, prus o mancu, ddoi est Mara cun 7.150 bividoris (maresus) in d-unu territòriu de 101,62 chilometrus cuadraus. 

Sa bidda est a nord-est de sa capitali, a printzìpiu de su Sarrabus, tenit unu comunali mannu meda chi incumentzat de Is Seti Fradis e lompit finsas a su Gulfu de Casteddu, sighit finsas a Crabonaxa e nci acabat in su mari de Genna ‘e Mari e de Bacu Màndara finsas a is fratzionis de ‘Villaggio dei Gigli’, ‘Villaggio delle Rose’, Su reu e Monti Nieddu. 

In sa bidda ddoi at giai sèmpiri tempus bellu, ddoi proit pagu in s’ierru ma incapitat de agatai sa nii in su cùcuru de monti Serpeddì, chi si scallat luegus e no lompit mai a bidda. Foras chi siat sa borta de sa niada famada de su 1985, candu sa nii nd’iat prenu totu sa bidda po 24 oras, prus o mancu. Is àteras niadas mannas fiant in su ’65, in su ’56 e in su ’35. Spantosa sa de su ’56.

Is domus aìnturu de sa bidda funt postas de sa pròpiu manera de is terrinus de is messajus. Aicetotu in su logu de acanta. 

Aìnturu de bidda nci at duas calidadis de domu. Sa prus antiga est cudda campidanesa, a pratza in mesu e a lolla totu aingìriu. Agoa est nàscia sa domu a duus pianus: uno po ddoi bivi, in fundu, e s’àteru in s’oru ‘e sa bia cun su portali in sa faciada. 

Nci at giai 20 postalis dònnia dii po Casteddu e po is àteras bidda de acanta. Messajus e pastoris funt is primus traballus de sa bidda e pagu pagu cumèrciu puru. Po cussu su prus de is Maresus s’agatant traballu in is biddas mannas comenti a Cuartu o a Casteddu etotu. 

Duas crèsias medievalis funt testimòngius de su tempus passau e funt sa crèsia de ‘La Vergine degli Angeli’ e de ‘Sant’Ìllaru’ (Madonna de Ìtria). Santu Stèvini est su patronu de sa bidda e ddu afestant su 5 de argiolas cun sa festa tzivili e su 5 de donniasantu cun sa festa religiosa. 

In su centru de sa bidda ddoi est su prus de is entis aministrativus e de is fainas cumercialis. 

In mesu de is monumentus depeus arregordai su de su ‘Milite ignoto’ (po arregordai a is mortus de sa gherra) in pratza de crèsia e su de su para Sarbadori Vidal in sa bia Natzionali. A lestru ant a acabai su centru po is antzianus puru. 

Tocat a arregordai finas unus cantu centrus sòtziu-culturalis comenti a su ‘Centro di recupero Il Samaritano’, chi est in su comunu bèciu, sa Pro-loco, is assòtzius culturalis ‘Signium’ e ‘Nuova Realtà’ (chi si donat meda ita fai finsas pubrichendi su giornali ‘Hamara’ dònnia duus mesis, in paperi e in internet puru http://www.hamara.it/), sa ‘Assoc. Cult. Musicale S. Stefano’, sa ‘Ass. Combattenti Reduci di Gherra’, sa Ludoteca Comunali, sa Biblioteca Comunali, s'Informagiovani Comunali e totu is assòtzius sportivus chi nci tenit Mara. 

 

Furriau in sardu de su Portalitu de sa Lìngua Sarda de Mara (Ivo Murgia).

 

 

su logu de mara

Su comunali de Mara est mannu 10.162 ètarus, movit de is montis de is Seti fradis, nci passat in pranu e in montixeddus e nci stupat a mari, in su tretu de Bacu Màndara e Genna ‘e Mari (Torre delle Stelle), a manu dereta in su Gulfu de is Àngiulus.

Foras chi siat sa parti de Su Reu, su monti de Mara est pagu sfrutau po traballai, sceti pagu-pagu de pastoris e messajus. In is montixeddus ddoi at ìlixis, olioni, murta e finas modditzi e murdegu, po mori ca su logu est unu pagu sbendonau.

In su pranu ddoi at bìngias e ddu prenint a lori e a ortalìtzia. Ddoi at finas paricis animalis mancai su logu siat unu pagheddu sciutu, giai ca su prus de is arrius funt mesu sicaus (Arriu Stàini, Arriu Sesulu, Arriu Cortis, Arriu Padru, Arriu Loi, Arriu Piscina Nuxedda).

De arregordai su stàini bèciu, a manu dereta de sa bidda, in bàsciu, a 88 metrus impitzus de su mari. Sa mannària est 45 ètarus, tundatzu. Su màrgini de bàsciu est su prus artu.

In su tempus passau ddoi curriat àcua meda e fiat uno logu de traballu po is maresus. Su de s’essi sciutau est po mori ca ant smasciau totu is arritzolus chi ndi calànt de Sìnnia.

Giuanni Spanu, su stòricu, at scritu ca in su stàini de Mara, in s’ierru, ddoi iat pùligas a trumas e in s’istadi, mancai fessit mesu salidatzu puru, serbiat po donai a bufai a is animalis.

Sèmpiri po su stàini, Casalis in su 1842 iat scritu: ‘A pagu tretu de Mara ddoi est una pauli anca in s’istadi ddoi abitant anadis, mangonis e àterus pillonis de àcua durci’.

 

Furriau in sardu de su Portalitu de sa Lìngua Sarda de Mara (Ivo Murgia).

Condividi: