Articoli

Abertas is iscritzionis a su laboratòriu culturali in lìngua sarda

Abertas is iscritzionis a su laboratòriu culturali in lìngua sarda

Abertas is iscritzionis a su laboratòriu culturali in lìngua sarda

Abertas is iscritzionis a su laboratòriu culturali in lìngua sarda “In sa butega de is mutetus: mètrica e cuntestus”

Fintzas a su 31 de martzu fait a s’allistai a su laboratòriu “In sa butega de is mutetus: mètrica e cuntestus”, cuncordau de su Comunu de Maracalagonis a manus de pari cun sa Sotziedadi Cooperativa “L’ALTRA CULTURA” de Aristanis, gràtzias a su finantziamentu otentu de sa RAS cunforma a sa Lei 482/1999 e a sa Lei regionali 22/2018.

Su laboratòriu punnat a spruinai in s’arregordu de is antzianus e a imparai a is giòvunus s’arti de ponni mutetus.  Sa faina, chi est gratis, s’at a spoddiai po 30 oras, partzidas in 10 atòbius de 3 oras donniunu, intra de is mesis de abrili, maju e làmpadas de su 2021.

Su mollu de iscritzioni, cumpilau comenti si depit, fait a ddu intregai a manu a s’Ofìtziu Protocollu de su Comunu, o fait a ddu mandai cun sa posta ordinària o cun sa e-mail a s’indiritzu protocollo@comune.maracalagonis.ca.it.

Alliongiaus s’agatant su manifesteddu de su laboratòriu e su mollu po si ddoi allistai.

Condividi: